Suomen Metodistikirkon Yhdyskuntajärjestys

Suomen Metodistikirkon Yhdyskuntajärjestys

SUOMEN METODISTIKIRKKO / METODISTKYRKAN I FINLAND

Yhdyskuntajärjestys

1 §

Suomen Metodistikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, jonka kotipaikka on Helsinki ja joka Suomen väliaikaisena vuosikonferenssina (Finland Finnish Provisional Annual Conference) on hallinnollisesti osa The United Methodist Church -kirkkoa.

2 §

Suomen Metodistikirkon tarkoituksena on muuttaa maailmaa tekemällä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle.

3 §

Suomen Metodistikirkon kirkkojärjestyksenä on The Book of Discipline of The United Methodist Church. Siinä, mitä ei mainita tässä yhdyskuntajärjestyksessä, toimitaan The Book of Discipline -kirkkojärjestyksen mukaan, kuitenkin Suomen lainsäädännön puitteissa.

4 §

Suomen Metodistikirkko toimii paikallisseurakuntina ja vuosikonferenssin alaisten hallintoelintensä välityksellä. Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan perusvapauksia ja -oikeuksia sekä ihmisoikeuksia. Missään toiminnassa ei pyritä taloudelliseen voittoon. Metodistikirkko on osa Kristuksen kirkkoa, jossa ”Jumalan puhdasta sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan”. Se on evankelinen kirkko, jonka oppi ja periaatteelliset kannanotot on määritelty The Book of Discipline of The United Methodist Church -kirkkojärjestyksessä. Suomen Metodistikirkko hyväksyy niin sanotut ekumeeniset uskontunnustukset: Apostolisen uskontunnustuksen ja Nikealais-Konstantinopolilaisen uskontunnustuksen.

5 §

Suomen Metodistikirkon paikallisseurakunnilla voi olla seuraavanlaista toimintaa: jumalanpalveluksia ja muita julkisia tilaisuuksia, lapsi- ja nuorisotyötä, naisten ja miesten yhdistyksiä, laulu- ja musiikkitoimintaa, opinto- ja kurssitoimintaa, evankeliointia, sosiaalista työtä ja raittiuskasvatusta. Seurakunnat toimivat myös kirkkokunnan yhteisten tavoitteiden hyväksi, joita ovat julkaisutoiminta ja sähköinen media, pastoreiden koulutus, leiritoiminta, sosiaalinen työ, kehitysapu, ulkolähetys ja uusien seurakuntien istuttaminen. Paikallisseurakunnat, kirkon yhteiset elimet ja kansainvälinen metodistikirkko (The United Methodist Church) toimivat keskenään yhteistyössä.

6 §

Suomen Metodistikirkon jäseninä ovat sen paikallisseurakuntien jäsenet. Suomen Metodistikirkon jäsen ei samanaikaisesti voi kuulla muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Vuosikonferenssi

7 §

Suomen Metodistikirkon päättävä elin on vuosikonferenssi.

8 §

Vuosikonferenssia johtaa piispa, joka kutsuu konferenssin koolle vuosittain antamalla ilmoituksen kirkon lehdessä tai muissa kirkon tiedotusvälineissä vähintään kolmekymmentä päivää ennen vuosikonferenssin alkua. Vuosikonferenssi voidaan pitää kokonaan tai osittain sähköisesti verkkokokouksena, online- tai videoyhteydellä toteutettuna kokouksena, mikäli läsnäolevaksi järjestetty kokous ei ole mahdollinen.

9 §

Vuosikonferenssi on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

10 §

Suomen Metodistikirkon tilikautena on kalenterivuosi.

11 §

Vuosikonferenssiin kuuluvat:

11.1 pappisjäsenet:

11.1.1 Vuosikonferenssin täysiyhteydessä olevat jäsenet, papit ja diakonit, joilla on äänioikeus kaikissa muissa kysymyksissä paitsi valittaessa maallikkoedustajia yleis- ja keskuskonferensseihin. Vuosikonferenssin täysiyhteydessä on henkilö, joka täyttää kirkkojärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset ja on otettu asemaan toistaiseksi.

11.1.2 Vuosikonferenssin koejäsenet ja paikallispastorit, joilla on äänioikeus kaikissa kysymyksissä lukuun ottamatta metodistikirkon perussääntöä koskevia muutoksia, valittaessa edustajia yleis- ja keskuskonferensseihin ja kun käsitellään pastoreiden vihkimystä, henkilöä ja asemaa vuosikonferenssissa.

a) Koejäsen on henkilö, jolla on hyväksytty teologinen peruskoulutus ja joka on otettu asemaan 2–8 vuodeksi ja joka suorittaa vaadittuja jatko-opintoja.

b) Paikallispastori on henkilö, joka täyttämättä muodollisia pätevyysvaatimuksia on otettu asemaan vuodeksi kerrallaan.

11.2 maallikkojäsenet:

11.2.1 a) Yksi edustaja kustakin seurakunnasta. Seurakuntaa, jolla on enemmän kuin yksi nimitetty pastori, edustaa yhtä monta maallikkoedustajaa kuin pastoria.

b) Vuosikonferenssin maallikkojohtaja.

c) Suomen Metodistikirkon Naisliiton puheenjohtaja.

d) Kaksi nuorisoedustajaa, joista toinen on 12–17-vuotias ja yksi 18–30-vuotias.

Maallikkojäsenellä on äänioikeus kaikissa kysymyksissä lukuun ottamatta pappisjäsenten valitsemista yleis- ja keskuskonferensseihin ja käsiteltäessä pastoreiden vihkimystä, henkilöä ja asemaa vuosikonferenssissa.

12 §

Vuosikonferenssin johtoryhmän muodostavat piispa ja piispan nimittämät piirikunnanjohtajat, joiden tehtävänä on auttaa piispaa pastoreiden nimityksissä sekä muutenkin kirkkokunnan johtamisessa sen mukaan kuin kirkkojärjestyksessä säädetään.

13 §

Vuosikonferenssin tehtävä on

1. tehdä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle: varustaa paikallisseurakuntia palvelutyöhön ja luoda yhteyksiä paikallisseurakuntien ulkopuolella tehtävälle työlle

2. laatia toimintasuunnitelmia kirkon yhteisille työalueille

3. tehdä päätöksiä pastorien ja diakonien tehtävään vihkimisestä vuosikonferenssiasemaa koskevissa asioissa

4. valita henkilöitä kirkon luottamustehtäviin

5. ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä toimeenpanna keräyksiä

6. laatia talousarvio kirkon yhteisiä hankkeita varten

7. asettaa erityisiä kolehtipäiviä ja määritellä seurakuntien osuudet yhteisistä hankkeista

8. valita tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan selvitysvelvollisten elinten ja henkilöiden tehtävien hoitoa

9. ottaa vastaan tilikertomuksia ja vahvistaa tilinpäätöksiä

10. tilin- ja toiminnantarkastajan kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus

11. asettaa kehykset kirkkohallituksen valtuuksille ostaa, myydä, ottaa lainaa ja kiinnittää kiinteää omaisuutta sekä ostaa, myydä ja pantata asunto- ja kiinteistöosakkeita

12. hyväksyä uuden seurakunnan perustaminen ja päättää seurakunnan lakkauttamisesta

13. The Book of Discipline of The United Methodist Church -kirkkojärjestyksen mukaisesti käsitellä The United Methodist Church -kirkon asioita ja tehdä niistä päätöksiä.

Ylimääräinen vuosikonferenssi

14 §  

Vuosikonferenssi voi, neuvoteltuaan piispan kanssa, päättää ylimääräisestä vuosikonferenssista. Piispa voi myös piirikunnanjohtajien suostumuksella kutsua kokoon ylimääräisen vuosikonferenssin. Sellaisessa vuosikonferenssissa voidaan päättää ainoastaan sellaisista asioista, joista on mainittu kokouskutsussa.

Kirkkohallitus

15 § 

Suomen Metodistikirkon hallituksena toimii kirkkohallitus, johon kuuluvat ilman äänioikeutta piispa ja piirikunnanjohtaja sekä äänioikeudellisina vuosikonferenssin maallikkojohtaja ja kolmesta kymmeneen henkilöä mukaan lukien kirkkohallituksen puheenjohtaja ja Suomen Metodistikirkon toimialojen johtajat, jotka vuosikonferenssi valitsee vuodeksi kerrallaan. Suomen Metodistikirkon toimialat ovat diakonia, kansainvälinen työ, kotimaantyö, koulutus, lapsityö, nuorisotyö, ulkolähetys, viestintä ja vuosikonferenssin suunnittelutyö.

Vuosikonferenssi valitsee kirkkohallituksen puheenjohtajan. Kirkkohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kirkkohallitus valitsee itselleen sihteerin. Kirkkohallituksen jäsenistön tulee muodostua mahdollisimman tasaisesti maallikoista ja papeista. 

16 §

Kirkkohallitus on vastuullinen vuosikonferenssille.

17 §

Kirkkohallitus on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

18 §

Kirkkohallituksen tehtävä on

1. toimia vuosikonferenssin valmistavana ja toimeenpanevana elimenä

2. hoitaa kirkkokunnan juoksevat asiat

3. huolehtia kirkkokunnan omaisuuden hallinnasta

4. ostaa, myydä, ottaa lainaa ja kiinnittää kiinteää omaisuutta sekä ostaa, myydä ja pantata asunto- ja kiinteistöosakkeita vuosikonferenssin antamien kehysten puitteissa

5. edistää kirkon seurakuntien ja eri toimielinten keskinäistä yhteistyötä

6. edustaa kirkkokuntaa kolmatta henkilöä kohtaan ja viranomaisten edessä

7. edistää kirkkokunnan yhteisen strategian sekä kirkon tehtävän toteutumista.

19 §

Suomen Metodistikirkon nimen merkitsevät kirkkohallituksen puheenjohtaja tai piirikunnanjohtaja tai kirkkohallituksen erikseen valtuuttamat henkilöt.

Seurakunta

20 §

Suomen Metodistikirkko koostuu paikallisseurakunnista ja niiden jäsenistä.

21 §

Suomen Metodistikirkon jäsenenä voi olla kastettu henkilö, joka on tunnustanut uskonsa The United Methodist Church -kirkon jäsenyyteen otettaville laaditun järjestyksen mukaisesti, edelleen toisesta kristillisen kirkkokunnan seurakunnasta siirtynyt kastettu ja kristillisen uskonsa metodistiseurakunnassa tunnustanut henkilö.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seurakunnan pastori yhteistyössä seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntakonferenssi voi päättää jäsenen erottamisesta, kun hän ei enää elä eikä toimi seurakunnan tarkoituksen ja Metodistikirkon uskontunnustuksen, opin ja periaatteellisten kannanottojen mukaisesti.

22 §

Jäsen tukee seurakuntaansa ja Suomen Metodistikirkkoa ja sen yhteisiä hankkeita vapaaehtoisin lahjoin. Jäsenmaksua ei peritä, mutta seurakunnilla on oikeus kerätä vapaaehtoista jäsenmaksua.

23 §

Paikallisseurakunta osallistuu kirkon yhteisiin hankkeisiin vuosikonferenssin määräämien erityisiin tarkoituksiin omistettujen kolehtipäivien kautta.

Seurakuntakonferenssi

24 §

Paikallisseurakunnan päättävä elin on seurakuntakonferenssi.

25 §

Seurakuntakonferenssia johtaa piirikunnanjohtaja tai hänen asettamansa vuosikonferenssin täysyhteydessä oleva pappi, joka kutsuu seurakuntakonferenssin

kokoon vähintään kerran vuodessa ilmoittamalla kokouksesta vähintään kymmenen päivää ennen kahdella tai useammalla tavalla kirkon tai seurakunnan tiedotusvälineissä. Seurakuntakonferenssi voidaan pitää kokonaan tai osittain sähköisesti verkkokokouksena, online- tai videoyhteydellä toteutettuna kokouksena, mikäli läsnäolevaksi järjestetty kokous ei ole mahdollinen.

26 §

Päätösvaltaisen seurakuntakonferenssin muodostavat ne kastetut ja kristillisen uskon tunnustaneet seurakunnan jäsenet, jotka ovat kokoontuneet laillisesti kokoon kutsuttuun seurakuntakonferenssiin.

27 §

Seurakuntakonferenssissa äänestys suoritetaan avoimella äänestyksellä, jossa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli joku sitä vaatii. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Valtakirjaa ei voida käyttää.

28 §

Vuotuisen seurakuntakonferenssin tehtävänä on

1. laatia paikallisseurakunnalle toimintasuunnitelma ja talousarvio

2. valita henkilöitä seurakunnan luottamustehtäviin

3. valita tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan selvitysvelvollisten elinten ja henkilöiden tehtävien hoito

4. ottaa vastaan tilikertomuksia ja vahvistaa tilinpäätöksiä

5. tilintarkastajan kertomksen perusteella myöntää vastuuvapaus

6. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä, lainan otosta sekä asunto- ja kiinteistöosakkeitten panttauksesta

7. käsitellä niitä asioita, joita vuosikonferenssi tai The Book of Discipline of The United Methodist Church sille antaa, ja tehdä niistä päätöksiä.

29 §

Seurakunnan tilikautena on kalenterivuosi.

30 §

Uusi seurakunta voidaan muodostaa vuosikonferenssin päätöksellä The Book of Discipline of The United Methodist Church -kirkkojärjestyksen ohjeiden mukaisesti ja se voidaan liittää vuosikonferenssiin.

31 §

Seurakunta ei voi erota Suomen Metodistikirkosta, mutta vuosikonferenssi voi sen lakkauttaa The Book of Discipline of The United Methodist Church -kirkkojärjestyksen antamien ohjeiden mukaan. Lakkautetun seurakunnan omaisuus siirtyy Suomen Metodistikirkolle.

Seurakuntaneuvosto

32 §

Seurakunnan hallituksena toimii seurakuntaneuvosto, johon kuuluvat seurakuntaan nimitetyt pastorit sekä 2–11 henkilöä, jotka seurakuntakonferenssi valitsee vuodeksi kerrallaan. Neuvoston puheenjohtajan valitsee seurakuntakonferenssi.

33 §

Seurakuntaneuvosto on vastuullinen seurakuntakonferenssille.

34 §

Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.

35 §

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on

1. suunnitella seurakunnan toimintaa ja tehdä siitä koskevia aloitteita

2. toimia seurakuntakonferenssin valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä

3. hoitaa seurakunnan juoksevat asiat

4. vastata seurakunnan irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta, jollei seurakuntakonferenssi ole antanut tehtävää jollekin muulle elimelle

5. edustaa seurakuntaa kolmatta henkilöä kohtaan ja viranomaisten edessä.

36 §

Seurakunnan nimen merkitsee seurakuntaneuvoston puheenjohtaja tai seurakuntaneuvoston valtuuttamana seurakunnan pastori tai seurakuntaneuvoston erikseen valtuuttamat henkilöt.

Vaitiolovelvollisuus

37 §

Metodistikirkon pastorit ja diakonit ovat velvollisia pysymään vaiti siitä, mitä heille on luottamuksellisesti ripissä tai erillisessä sielunhoidossa kerrottu, lukuun ottamatta Suomen lain vaatimia ilmoitusvelvollisia tapauksia.  

Avioliittoon vihkiminen

38 § 

Suomen Metodistikirkko myöntää avioliittoon vihkimisoikeuden niille papeille, jotka ovat vuosikonferenssin paikallispastorin, koejäsenen tai täysjäsenen asemassa.

Suomen Metodistikirkko katsoo kristillisen avioliiton olevan miehen ja naisen välinen avioliitto. Avioliittoon voidaan vihkiä sellaiset henkilöt, jotka ymmärtävät kristillisen avioliiton merkityksen.

Suomen Metodistikirkon papilla on omantunnonvapaus kieltäytyä vihkimästä avioliittoon.

Yhdyskuntajärjestyksen muutos

39 §

Tämän yhdyskuntajärjestyksen muutokseen vaaditaan vuosikonferenssin päätös kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Suomen Metodistikirkon lakkauttaminen

40 §

Suomen Metodistikirkon ja seurakunnan purkamiseen vaaditaan vuosikonferenssin päätös kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Yhdyskunnan purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi Suomen Metodistikirkon omaisuus siirtyy The United Methodist Church -kirkolle. Seurakunnan purkautuessa sen omaisuus siirtyy Suomen Metodistikirkolle.

Linkki Kirkkojärjestykseen:

The Book of Discipline of The United Methodist Church.

Share this content:

admin

Kommentointi on suljettu.